Andrzej Gliński

Andrzej Gliński
fot. Paweł Szczęsny

glinski@notariuszmetro.pl

 

  • Notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do dokonywania czynności, którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę notarialną.
  • Sporządzane przez Notariusza dokumenty mają charakter dokumentu urzędowego.
  • Przy dokonywaniu czynności notarialnych obowiązkiem Notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron czynności oraz innych osób, dla których te czynności mogą powodować skutki prawne.
  • Notariusz udziela stronom nieodpłatnie wszelkich wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych sporządzanych przez niego.
  • Notariusz stoi na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego i dlatego jest zobowiązany odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
  • Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy o okolicznościach sprawy, o których posiadł wiedzę ze względu na wykonywane przez niego czynności notarialne.
  •